Els bars, restaurants i cafeteries per a poder iniciar la seva activitat necessiten obtenir la llicència d'activitat o d'obertura.

En aquesta web explicarem tot el que s'ha de tenir en compte i els processos necessaris per a l'obtenció de la llicència de bars, restaurants i cafeteries.

La nostra enginyeria té molta experiència en la tramitació de llicències de bars i restaurants a la ciutat de Barcelona.També tramitem llicències d'aquests establiments a tota Catalunya.

Tramitem també la legalització elèctrica del bar, cafeteria o restaurant i els permisos d'obra.

A més de tramitar els permisos per a l'obertura d'establiments de restauració també podem pressupostar l'obra i instal·lació del mobiliari i maquinària del local arribant a realitzar un projecte complet claus en mà, a l'estar especialitzats en bars, cafeteries i restaurants podem oferir preus molt competitius.

Nalba Enginyeria
Tel 93.534 36 37
info@paibaingenieria.com

 

Tràmits per a l'obtenció de la llicència d'activitat o d'obertura del bar

Els bars, cafeteries i restaurants a Barcelona es classifiquen com a annex III.2a si té un aforament inferior a 150 persones i si no disposa de terrassa segons l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental de Barcelona. En el cas que tinguin un aforament superior a 150 persones o disposin de terrassa es classifiquen com a annex II.

La diferència entre un annex III.2a i un annex II és el procés que s'ha de seguir per a la tramitació de la llicència, a continuació explicarem els processos dels dos tipus d'Annexos.

 • Annex III.2a (Aforament inferior a 150 persones i sense terrassa): Per legalitzar un bar com a annex III.2a un enginyer ha de fer un projecte amb plànols justificant que el bar compleix amb tota la normativa vigent. Aquest projecte es lliura a una Entitat Ambiental de Control (EAC) que revisarà el projecte i farà una inspecció del bar. Si el resultat d'aquesta inspecció és favorable l'EAC emetrà el Certificat de Conformitat. Aquest certificat de conformitat es lliura a l'Ajuntament juntament amb el projecte i plànols presentats prèviament a l'EAC perquè l'Ajuntament concedeixi la llicència del bar.

 • Annex II (Aforament superior a 150 persones o bar amb terrassa): Per legalitzar un bar com a annex II un enginyer ha de fer un projecte amb plànols justificant que el bar compleix amb la normativa vigent. Aquest projecte en comptes de lliurar-se a una EAC es lliura directament a l'Ajuntament. L'Ajuntament fa una revisió documental del projecte i elabora un informe de deficiències. L'enginyer ha de contestar l'informe i, si el resultat final és favorable l'Ajuntament concedeix la llicència del bar condicionada al fet que una EAC faci una inspecció del local i confirmi que el bar està segons el projecte lliurat. Si el resultat d'aquesta inspecció és favorable l'Ajuntament concedeix la llicència de bar.

Els establiments destinats a restauració a més de en annexos es classifiquen segons la tipologia de la següent manera:

 • 2.3.1. Bar: Local que disposa de barra i addicionalment, de servei de taules per proporcionar al públic a canvi d'un preu, begudes acompanyades o no de tapes i d'entrepans freds o calents. No poden servir dinars ni sopars. Pot disposar d'aparells generadors de calor com cafeteres i forns de microones amb la única finalitat d'escalfar tapes o entrepans, sense que puguin elaborar aliments cuinats en el propi establiment; així mateix, poden servir tapes cuinades procedents d'una empresa de càtering o cuina industrial degudament inscrita en el Registre Sanitari d'Indústries.
 • 2.3.2. Bar amb restauració menor:
  • 2.3.2.1. Bar amb restauració mixta menor: Bar de les mateixes característiques i limitacions que les de la classe 2.3.1, que disposa com únic instrument addicional de cocció i preparació d'aliments d'una planxa elèctrica de 3 kW per a l'elaboració d'entrepans calents.
  • 2.3.2.2. Bar amb menjar ràpid. Bar que disposa de tot tipus d'elements de cocció i preparació d'aliments, sense límit de tipus de combustible ni de potència, en els quals es pot elaborar tapes i entrepans freds i calents, en els que no obstant això, no es pot servir dinars ni sopars.
 • 2.3.3. Restaurant: disposa de servei de menjador amb la finalitat d'oferir àpats al públic consistents bàsicament en dinars i sopars, a canvi d'un preu i per ser consumides en el mateix establiment on es desenvolupa l'activitat. Els aliments servits poden elaborar a la cuina del propi establiment o bé procedir d'una empresa de càtering o cuina industrial degudament inscrita en el Registre Sanitari d'Indústries.
  • 2.3.3.1 . Restaurant en què tot o part dels aliments s'elaboren en la pròpia cuina de l'establiment.
  • 2.3.3.2 . Restaurant en el qual exclusivament es serveixen dinars procedents d'una empresa de càtering , degudament inscrita en el Registre Sanitari d'Indústries , amb una potència màxima d'escalfament de 5 kW i sense potència de cocció.
 • 2.3.4 . Restaurant - bar : aquesta activitat té com a objecte oferir al públic , per un preu , els serveis de restaurant i de bar conjuntament .
  • 2.3.4.1 . Restaurant - bar en què tot o part dels aliments servits al restaurant s'elaboren en la pròpia cuina de l'establiment.
  • 2.3.4.2 . Restaurant - bar en què els menjars servits en el restaurant procedeixen exclusivament d'una empresa de càtering , degudament inscrita en el Registre Sanitari d'Indústries , amb una potència màxima d'escalfament de 5 kW i sense potència de cocció.
  • 2.3.4.3 . Gelateries i orxateries amb degustació .

Abans els bars i restaurants es classificaven com a llicència c1 c2 i c3 i quan es fa un traspàs es fa l'equivalència a una de les tipologies actuals.

Els establiments destinats a activitats musicals es classifiquen en:

 • 2.2.1. Bar musical: disposa de servei de bar, amb ambientació musical per mitjans mecànics però no pot disposar de pista de ball o d'espai assimilable, ni oferir representacions, projeccions, espectacles ni actuacions.
 • 2.2.1bis. Bar musical amb música en directe, sense pista de ball o similar.
 • 2.2.8. Restaurant musical: activitat que es realitza en un local que ofereix servei de restaurant, amb ambientació musical, rebuda, reproduïda o produïda en directe.

En aquestes categories s'inclouen els bars de copes, bars de tapes, pubs, bars de menús, hamburgueseries, cocteleries, bars de menjar ràpid, restaurants lounge, bars karaoke etc.

A Barcelona les llicències d'activitat o d'obertura d'aquests establiments es tramiten a les OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà) de cada districte. Els districtes de Barcelona són: Ciutat Vella, Sants Montjuïc, Sarrià Sant Gervasi, Horta Guinardó, Sant Andreu, Eixample, Les Corts, Gràcia, Nou Barris i Sant Martí.

Altres projectes necessaris

Quan s'està tramitant la llicència d'un bar se sol tramitar simultàniament la llicència d'obres (en cas de realitzar obres) i el projecte elèctric:

 • Projecte d'obres: Si es necessita fer obres per condicionar el local s'haurà de tramitar la corresponent llicència d'obres menors a l'ajuntament de Barcelona. Un enginyer haurà de fer un projecte explicant les obres a realitzar que es presentarà via telemàtica al Col·legi d'Enginyers on es farà una revisió documental del projecte i, en cas que sigui favorable, s'emetrà un certificat d'idoneïtat. Amb aquest certificat d'idoneïtat s'obtindrà immediatament la llicència d'obres menors.
 • Projecte elèctric: Un bar està considerat com un local de pública concurrència en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i, per tant, per a la legalització de la instal·lació elèctrica cal un projecte elaborat per un enginyer. Aquest projecte es lliura a una Entitat d'Inspecció i Control (EIC) que fa una inspecció del local per comprovar que la instal·lació elèctrica compleix la legislació vigent i està muntada segons projecte. Si el resultat de la inspecció és favorable queda legalitzada la instal·lació elèctrica

Aspectes a tenir en compte per a poder obtenir la llicència

Hi ha una sèrie d'aspectes a tenir en compte per poder obtenir la llicència de bar, cafeteria o restaurant a la ciutat de Barcelona , entre ells podem destacar els següents:

Instal·lació elèctrica:

Com hem comentat anteriorment el bar es considera segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió com un local de pública concurrència i, per tant, el cablejat del bar ha de ser un tipus de cable especial denominat lliure d'halògens (cable no propagador de l' incendi i amb emissió de fum i opacitat reduïda) .

En cas de triar un local amb una instal·lació elèctrica formada per cables que no són lliures d'halògens, la instal·lació s'haurà de canviar completament de manera que els cables siguin lliures d'halògens, per tant aquest és un dels factors a tenir en compte quan s'estan buscant locals per muntar un bar. També s'haurà d'instal·lar un protector contra sobretensions permanents, i haurà de tenir un mínim de tres línies per a l'enllumenat de les zones públiques.

 

Instal·lació de gas:

En la majoria de bars, cafeteries i restaurants la potència instal·lada no supera els 70 kW i per tant només cal que una empresa autoritzada emeti un butlletí i ja queda legalitzada la instal·lació.

En el cas de superar els 70 kW un enginyer hauria de fer un projecte per legalitzar la instal·lació de gas.


Quart de residus :

Hi ha una circular de l'ajuntament de Barcelona que explica les dimensions que ha de tenir la cambra de residus i les seves condicions. Per exemple, per a un bar entre 50 i 100 m² han de tenir una càmera de residus de 3,25 m² de superfície. La cambra de residus ha de complir:

  Situació: El recorregut entre la cambra de residus i l'exterior ha de tenir una amplada de 1,20 m com a mínim. Les portes del recorregut han d'obrir en el sentit de la sortida i el pendent del recorregut serà inferior a 12% i no tindrà esglaons.

  Configuració: El disseny i l'emplaçament han de garantir que la temperatura no superi els 30ºC. Si cal es col·locarà un sistema de refrigeració. El revestiment de les parets i sòls serà impermeable i fàcilment netejable.

  Instal·lacions: Disposarà, com a mínim, una presa d'aigua amb vàlvula de tancament. Disposarà d'il·luminació artificial que proporcioni una llum de 100 lux a una alçada d'un metre i disposarà d'un endoll.

  Ventilació: El cabal mínim de ventilació exigit serà de 10 l / s / m² i la ventilació podrà ser natural, híbrida o mecànica. Els mecanismes d'extracció d'aire han d'estar dotats de filtres de carboni per evitar el pas d'olors als espais exteriors.


Accessibilitat per a usuaris amb cadira de rodes

Hi ha dos normatives que regulen l'accessibilitat per a usuaris en cadira de rodes en els bars, d'una banda el Codi d'Accessibilitat de Catalunya i d'altra banda El Codi Tècnic de l'Edificació Secció SUA. El Codi d'Accessibilitat obliga a tenir accessibilitat per a usuaris amb cadira de rodes si l'aforament del bar és superior a 50 persones, però en el Codi Tècnic de l'Edificació secció SUA no s'estableix cap condició mínima perquè el bar sigui accessible a usuaris en cadira de rodes. Actualment la Generalitat de Catalunya ha publicat unes taules (TAAC Taula d'Accessibilitat de les activitats a Catalunya) que regulen quan és obligatori accessibilitat per a minusvàlids als bars.

El bar disposa d'un itinerari accessible que comuniqui, en cada planta, l'accés accessible a ella (entrada principal accessible a l'bar, ascensor accessible, rampa accessible) amb les zones d'ús públic, amb tot origen d'evacuació de les zones d'ús privat exceptuant les zones d'ocupació nul·la, i amb els elements accessibles, com ara serveis higiènics accessibles. El bar disposarà d'un lavabo accessible per cada 10 unitats o fracció d'inodors instal·lats, podent ser d'ús compartit per tots dos sexes.

El bar haurà de disposar d'un servei accessible amb les següents característiques:

  - Està comunicat amb un itinerari accessible.
  - Espai per a gir de diàmetre Ø 1,50 m lliure d'obstacles.
  - Portes que compleixen les condicions de l'itinerari accessible. Són abatibles cap a l'exterior o corredisses.
  - Disposa de barres de suport, mecanismes i accessoris diferenciats cromàticament de l'entorn.


Ventilació del bar restaurant o cafeteria

El bar o restaurant ha d'estar ventilat, bé de forma natural (a través de portes i finestres) o bé mecànicament amb un ventilador. La normativa que li aplica a la ventilació dels bars és el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE). Segons aquesta normativa els bars disposaran d'un sistema de ventilació per l'aportació del suficient cabal d'aire exterior que eviti la formació d'elevades concentracions de contaminants. Les categories de qualitat de l'aire interior es classifiquen en funció de les activitats, per als bars la categoria és IDA 3 per la qual el cabal d'aire exterior ha de ser de 8 l / s persona. El nombre de persones serà el calculat segons les taules de la Secció SI3 del Codi Téncico de l'Edificació, aquest mètode de càlcul de l'aforament s'explicarà posteriorment.

Aquesta ventilació es pot aconseguir per un ventilador d'extracció d'aire o bé la mateixa instal·lació de climatització, si té aportació d'aire exterior, es pot utilitzar com a ventilació del local i així complir amb el que estableix el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques dels edificis ( RITE).

Sortida de fums

Els fums i bafs produïts en les cuines dels bars es han de conduir mitjançant una sortida de fums a l'exterior amb els corresponents filtres retenidors de greixos.

A Barcelona hi ha una classificació de Bar amb restauració mixta menor que permet disposar com a únic element addicional de cocció i preparació d'aliments d'una planxa elèctrica de 3 kW per a l'elaboració d'entrepans calents i així evitar la instal·lació d'una sortida de fums . En cas de disposar d'altres elements de cocció i preparació d'aliments si s'haurà de disposar d'una sortida de fums.

La sortida de fums haurà evacuar un metre per sobre de l'edifici i la distància de la xemeneia als edificis veïns ha de ser superior a 10 metre .

 


Alçada del local

L'alçada lliure mínima del local ha de ser de 2,5 m que es pot veure reduïda a 2,1 m en zones com els lavabos, magatzems o cambres de residus. L'alçada lliure es refereix, en cas d'haver fals sostre, a l'altura des del terra fins al fals sostre.

Serveis higiènics

En els serveis higiènics dels bars a la ciutat de Barcelona la zona de vàter no pot comunicar directament amb la zona bar sinó que ha de disposar d'un vestíbul previ de comunicació.

El nombre mínim de serveis higiènics dels bars varia en funció de l'ocupació calculada segons el Codi Técnic de l'edificació, així per a una ocupació inferior a 50 persones s'ha de disposar d'un lavabo i dues cabines, per a una ocupació de 51 a 150 persones s'ha de disposar de 2 lavabos i 4 cabines i per a una ocupació superior a 151 persones s'han de disposar de 2 lavabos i 6 cabines. Com s'ha comentat anteriorment un dels serveis higiènics haurà de ser accessible per a usuaris en cadira de rodes segons la Taula d' Accessibilitat a les Activitats a Catalunya (TAAC).

Aïllament acústic del local

Els bars , bars musicals i bars amb música en directe deuran tenir un aïllament acústic tal que no provoqui molèsties als veïns . S'haurà de fer una sonometria a l'habitatge més propera al bar per determinar si l'aïllament és suficient per evitar molèsties als veïns o bé s'ha d'aïllar el bar.

Segons l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona les activitats es classifiquen en grups:

  Bar musical : Grup II - entre 90 i 94 dB ( A )

  Activitats de restauració que disposin d'un equip de reproducció sonora amb un nivell Leq ( 60s ) superior a 78dBA a 1 metre : Grup III - entre 85 i 89 dB ( A )

  Activitats de restauració que no disposin d'un equip de reproducció o que disposin un equip de reproducció sonora amb un nivell Leq (60s ) inferior a igual a 78 dBA a 1 metre : Gripó IV - inferior o igual a 84dB (A)

A partir de l'entrada en vigor de l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona les noves activitats susceptibles de generar sorolls i / o vibracions incloses en els grups I, II i III han d'adjuntar a la sol·licitud d'autorització o llicència ambiental municipal, o de la llicència d'obertura de l'establiment, o la comunicació i certificació prèvia, un estudi d'impacte acústic, amb memòria tècnica i plànols, redactat d'acord amb les prescripcions que siguin objecte.

Per tant, necessitaran un estudi d'impacte acústic, els bars musicals i els bars amb un equip de reproducció sonora amb un nivell Leq (60s) superior a 78 dBA a 1 metre.

El tècnic redactor de l'estudi d'impacte acústic realitzarà una declaració responsable en la qual es compromet, sota la seva responsabilitat, que les mesures contemplades en l'estudi d'impacte acústic són adequades i suficients per al compliment dels valors límit d'immissió que indica l'esmentada ordenança , tant pel que fa als treballs d'execució de les obres com als del funcionament de l'activitat i les seves instal·lacions.

Els valors límits d'immissió al dormitori de l'habitatge més propera seran:

Període diürn (7h - 21h): 30 dB (A)
Període prenocturno (21h -23h): 30 dB (A)
Període nocturn (23h-7h): 25 dB (A)

Els valors límits d'immissió a l'exterior del local venrán donats en el Mapa de capacitat acústica de l'emplaçament i entorn de l'activitat.

 

Càlcul de l'aforament del local

L'aforament del bar vindrà determinat per les taules de la secció SI 3 ( Evacuació d'ocupants ) del Codi Tècnic de l'Edificació. El local es dividirà en diverses superfícies i cada superfície tindrà una ocupació. Les zones de públic de peu es clacularán a raó d'1 m² / persona , les zones de públic assegut es calcularan a raó de 1,5 m² / persona, les zones de servei dels bars es calcularà a raó 10 m²/persona i els lavabos tindran una ocupació de 3 m² per persona.

La suma de les ocupacones de cada superfície determinarà l'aforament que haurà d'estar indicat amb una placa a l'entrada del bar.

Seguretat en cas d'incendi

El bar ha de ser un sector d'incendis diferenciat de la resta de l'edifici amb resistència al foc de parets, sostre i porta que delimita sector d'incendi de:

Plantes sota rasant: EI 120
Planta sobre rasant en edificis amb alçada d'evacuació igual o inferior a 15 m: EI 90
Planta sobre rasant en edificis amb alçada d'evacuació entre 15 i 28 m: EI 120
Planta sobre rasant en edificis amb alçada d'evacuació superior a 28 m : EI 180

 

Això vol dir a grans trets , per exemple per a una EI 120, que en cas d'incendi tant el fum com el foc no es propagaran a l'exterior del sector dins del qual hi hagi el incendi. L'altura d'evacuació de l' edifici serà l'altura de l'últim pis de l'edifici respecte del carrer.

 

Les parets , terres i sostres del local han de tenir la següent reacció al foc :

Zones ocupablesocupables:

  De sostres i parets : C - s2 , d0

  De Sòls : EFL

Zones de risc especial:

  De sostres i parets : B - s1 , d0

  De Sòls : BFL - s1

La reacció al foc, a grans trets, determina la capacitat d'un element per propagar el foc. Si al bar hi ha moquetes, parquets o parets de fusta haurem d'assegurar que compleixen amb la reacció al foc. Per poder justificar cal que l'empresa instal·ladora emeti un certificat on es descriuen els elelmentos instal·lats i la seva reacció al foc, i un assaig de laboratori on demostri que el material instal·lat compleix amb la reacció al foc que es vol justificar.

Si el bar disposa de dues sortides (per poder considerar dues sortides no han d'estar molt juntes) el recorregut d'evacuació des de qualsevol lloc del bar fins a la sortida ha de ser inferior a 50 metres. Si el bar disposa d'una única sortida el recorregut d'evacuació màxim és de 25 metres. El recorregut d'evacuació és la distància entre qualsevol punt del local i la sortida a l'exterior. És important a l'hora de triar un local assegurar-se que es compleixen les distàncies dels recorreguts d'evacuació segons el que estableix la normativa.

El bar haurà de disposar de les corresponents senyalitzacions per a l'evacuació en cas d'emergència, S'utilitzaran els senyals d'evacuació definides en la norma UNE 23034: 1988. El bar ha de disposar d'extintors d'eficàcia 21A 113B de manera que des de tot punt del local fins a un extintor la distància màxima sigui de 15 m. Si la superfície construïda del bar excedeix els 500 m² s'ha d'instal·lar boques d'incendi equipades cada 25 metres. El bar ha de disposar de sistema de alrma si l'ocupació del bar excedeix de les 500 persones. Finalment si la superfície construïda supera els 1000 m² al bar haurà de disposar d'un sistema de detecció d'incendis.

La resistència al foc dels elements estructurals principals serà la seguent :

Plantes soterrani : R120

Plantes sobre rasant amb una altura d'evacuació de l' edifici inferior a 15 metres : R90

Plantes sobre rasant amb una altura d'evacuació de l' edifici superior a 15 metres i inferior a 28 metres : R120

Plantes sobre rasant amb una altura d'evacuació de l' edifici superior a 28 metres: R180

 

Si l'estructura del bar és de formigó pràcticament segur que arribem a la resistència al foc que ens exigeix el Codi Técnic de l'edificació, però, quan la estrucrura és metàl·lica o de fusta , serà necessària la ignifugació de l'estructura fins a aconseguir la resistència al foc requerida en cada cas. En cas d'ignifugació de l'estructura, a Barcelona és obligatori que una Entitat faci una comprovació del gruix del material ignífug instal·lat al bar .

Actualitzat el 5 de gener de 2016

ENGINYERIA NALBA

Dirección: C/ Capitán Arenas 21 2º 1ª, 08034 BARCELONA

Teléfono: 93 534 36 37